Aasia keskuse statuut

Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 27 lõike 6, kehtestan Tartu Ülikooli Aasia keskuse statuudi.
I. Üldsätted
1. Tartu Ülikooli Aasia keskus (edaspidi: Aasia keskus) on Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) konsortsium, mille põhiülesanne on toetada Aasia ja Lähis-Idaga seotud teadus- ja õppetööd, sh keeleõpet. Aasia keskus koondab Aasia ja Lähis-Idaga seotud pädevust erialadevaheliste kontaktide ning rahvusvahelistesse võrgustikesse kuulumise kaudu.
2. Oma põhiülesande saavutamiseks Aasia keskus
2.1. arendab Aasia ja Lähis-Idaga seotud pädevust ning suurendab sellega ülikooli Eesti-sisest ja rahvusvahelist konkurentsivõimet;
2.2. arendab Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd teiste Aasia keskuste ning selle valdkonnaga tegelevate asutuste ja organisatsioonidega;
2.3. ühendab ülikoolis Aasia ja Lähis-Ida teemadel teadustööd tegevaid teadlasi ja uurimisrühmi, sh algatab sellekohaste uurimistoetuste ühise taotlemise;
2.4. korraldab ning aitab korraldada Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi teadusüritusi Aasia ja Lähis-Ida teemadel;
2.5. aitab eri valdkondade taseme- ja täiendusõppes arendada Aasia ja Lähis-Ida teemalisi õppeaineid, keele- ja intensiivkursusi;
2.6. jagab Aasia ja Lähis-Idaga seotud teavet ühiskonna eri sihtrühmadele;
2.7. korraldab laiemale avalikkusele mõeldud loengusarju ja arutelusid ning osaleb meedias Aasia ja Lähis-Idaga seonduvate probleemide aruteludes;
2.8. täidab muid ülesandeid, mis aitavad kaasa ülikooli eesmärkide saavutamisele.
3. Aasia keskus juhindub oma tegevuses ülikooli põhikirjast, sellest statuudist ja teistest õigusaktidest.
4. Aasia keskuse nimi inglise keeles on Asia Centre of the University of Tartu.
5. Aasia keskuse töös osalevad ülikooli akadeemilised struktuuriüksused. Samuti võivad Aasia keskuse töös osaleda juriidilised isikud, kelle tegevus seondub Aasia keskuse tegevusvaldkonnaga. Selleks sõlmitakse ülikooli ja juriidilise isiku vahel koostööleping.
II. Juhtimine
6. Aasia keskuse tööd juhivad nõukogu ja juhataja.
2 (3)
7. Aasia keskuse otsustuskogu on nõukogu. Nõukogusse kuulub kuni 20 liiget
7.1. kuni kolm esindajat igast Aasia keskuse töös osalevast struktuuriüksusest struktuuriüksuse juhi ettepanekul;
7.2. Aasia keskuse juhataja;
7.3. orientalistikakeskuse juht;
7.4. muud nõukogu otsusega kaasatud liikmed.
8. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab nõukogu. Struktuuriüksus võib Aasia keskusest omal soovil lahkuda, kui ta on täitnud talle jooksva aasta tegevuskavas pandud kohustused.
9. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd. Nõukogu esimees valitakse kuni kolmeks aastaks ja ta võib ametis olla kaks ametiaega järjest.
10. Nõukogu
10.1. kinnitab Aasia keskuse arengustrateegia ja tegevuskava, mis on kooskõlas Tartu Ülikooli arengukavaga;
10.2. valib ja kutsub vajaduse korral tagasi Aasia keskuse juhataja;
10.3. annab juhatajale suuniseid Aasia keskuse töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
10.4. kinnitab Aasia keskuse eelarve ja teeb selles muudatusi;
10.5. otsustab oma koosseisu täiendamise uute liikmetega;
10.6. kinnitab oma kodukorra;
10.7. aitab kaasa Aasia keskuse tööks vajaliku raha leidmisele riiklikest ja muudest allikatest;
10.8. arutab ja otsustab muid statuudis sätestatud ning Aasia keskuse arengu seisukohalt olulisi küsimusi.
11. Nõukogu esimees kutsub nõukogu koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas. Nõukogu esimehel on kohustus kutsuda koosolek kokku ka vähemalt poolte nõukogu liikmete nõudmisel. Nõukogu võib vajaduse korral kaasata sõnaõigusega eksperte.
12. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb 2/3 nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest, elektroonilise koosoleku korral üle poole nõukogu liikmetest.
13. Aasia keskuse tööd korraldab juhataja, kelle valib nõukogu ülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste töötajate seast. Juhatajaks ei saa valida isikut, kes töötab nõukogu esimehega samas ülikooli valdkonnas. Juhatajakandidaate võivad esitada nõukogu liikmed. Juhataja volitused kestavad viis aastat.
14. Aasia keskuse juhataja
14.1. juhib Aasia keskuse igapäevast tööd, lähtudes ülikooli põhikirjast, sellest statuudist, seadustest ja muudest õigusaktidest;
14.2. tagab tegevuskava täitmise;
14.3. esitab nõukogule ettepaneku töörühmade moodustamiseks, määrab nende vastutavad täitjad ja teeb järelevalvet nende tegevuse üle;
14.4. esindab Aasia keskust ülikoolis ja väljaspool ülikooli;
14.5. taotleb riiklikest ja muudest allikatest Aasia keskuse tööks vajalikku raha ning vastutab Aasia keskuse tegevusele eraldatud raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
14.6. esitab vähemalt üks kord aastas nõukogule tegevusaruande Aasia keskuse töö kohta;
14.7. moodustab Aasia keskuse töö paremaks korraldamiseks juhatuse. Juhatuse suurus, liikmete ametinimetused ja tööülesanded sätestatakse juhatuse kodukorras;
14.8. lahendab muid Aasia keskusesse puutuvaid küsimusi, mis ei kuulu kellegi teise pädevusse.
3 (3)
15. Aasia keskuse asjaajamist ja muud haldustegevust korraldab ning selle eest vastutab selle struktuuriüksuse juht, kus keskuse juhataja töötab põhikoormusega. Aasia keskuse juhataja on aruandekohustuslik nõukogu ees.
III. Rahastamine
16. Aasia keskuse tegevust rahastatakse ülikooli sihttoetustest, Aasia keskuse töös osalevate struktuuriüksuste eraldistest, struktuuriüksuste ühiselt taotletud toetustest, saadud annetustest ja teenitud tulust.
17. Aasia keskuse juhataja käsutab saadud raha rektori volituse alusel, lähtudes Aasia keskuse nõukogu kinnitatud eelarvest.
18. Aasia keskuse eelarve täitmist kontrollib Aasia keskuse nõukogu.
IV. Statuudi muutmine ja Aasia keskuse lõpetamine
19. Aasia keskuse statuudi muutmise ja Aasia keskuse lõpetamise otsustab rektor vähemalt 2/3 Aasia keskuse töös osalevate struktuuriüksuste juhtide ettepanekul.
V. Rakendussätted
20. Aasia keskuse töös osalevad alates 2. septembrist 2019 järgmised akadeemilised struktuuriüksused: humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, loodus- ja täppisteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning sotsiaalteaduste valdkond. Dekaanid nimetavad hiljemalt 10. septembril 2019 nõukogu liikmed. 1. septembril 2019 ametis olev juhataja kutsub hiljemalt 30. septembril kokku nõukogu koosoleku, et valida nõukogu uus esimees ja uus juhataja. 1. septembril 2019 ametis oleva juhataja volitused kestavad kuni uue juhataja valimisteni.
21. Tunnistan kehtetuks rektori 8. septembri 2016. a käskkirjaga nr 52 kinnitatud Tartu Ülikooli Aasia keskuse statuudi.