Aasia ja Lähis-Ida teemalised õppeained sügissemestril 2019/2020

Sel semestril on võimalik registreeruda mitmetele Aasia ja Lähis-Idaga seotud õppeainetele. Eestikeelsed valik- ja vabaained on järgmised.

USUS.08.016 Araabia ajalugu ja kultuurilugu (6 EAP)

Õppejõud Elo Süld

Õppeaine keskendub kolmele teemavaldkonnale, esiteks kirjeldatakse araabia maade ajalugu aastast 600 kuni Teise maailmasõjani. Teiseks vaadeldakse ajaloo kõrval kultuuri ja teadus ajalugu. Kolmandaks tuleb kõne alla islami filosoofia ja religioossed arengud.


FLLC.08.001 Ida-Aasia maad ja rahvad (3 EAP)

Õppejõud Märt Läänemets

Kursuse eesmärk on anda alusteadmised Ida-Aasia maade (Hiina, Taiwan, Korea, Jaapan) maatundmisest ning aja- ja kultuuriloost, nende omavahelistest suhetest ning asukohast ja tähtsusest tänapäeva maailmas.


USUS.08.001 Sissejuhatus islamisse (3 EAP)

Õppejõud Elo Süld

Aine eesmärk on anda ülevaade islamistikast kui teadusharust ning islami kui usundi arenguloost.


USUS.00.014 Vana Lähis-Ida usundilugu (6 EAP)

Õppejõud Amar Annus (vastutav), Andreas Johandi

Kursuse eesmärk on õppida Mesopotaamia usundite ajalugu 3. ja 2. aastatuhandel e.Kr.;

- mõista Mesopotaamia maailmavaate põhimõtteid;

- õppida tundma uuemat metodoloogiat eelneva fenomenoloogiliseks analüüsiks


USUS.06.136 Orientaalusundite seminar (6 EAP)

Õppejõud Elo Süld (vastutav), Tarmo Kulmar

Kursuse eesmärk on anda süsteemne ülevaade maailma konkreetse piirkonna religioonidest ning kinnistada ja süvendada teadmisi tänapäeva suurtest maailmareligioonidest.


Ingliskeelsed valik- ja vabaained on:


P2EC.00.215 Euroopa ja Euraasia integratsiooni protsessid (9 EAP) eng

Õppejõud Stefano Braghiroli (vastutav)

Kursuse eesmärk on anda süstemaatiline ülevaade ühiskondlikest, rahvuslikest ja rahvusvahelistest arengutest, mis on seotud EL-i loomise, muutumise ja konsolideerumisega, ning EL-i suhtlusest globaalse rahvusvahelise süsteemi ja "teistega". Kursus keskendub Euroopa ja regionaalse integratsiooni protsessi mitmetahulisusele, analüüsides kaasaegsetes ühiskondades esile kerkinud lõhesid, mis on tekkinud rahvusriikide ümbermääratlemise ning rahvusülese ja multikultuurilise Euroopa (ümber)korralduse tulemusena.

HVKU.10.004 Aasia ja Lähis-Ida ühiskondade mõtteviisid (6 EAP) eng

Õppejõud Märt Läänemets (vastutav), Elo Süld, Anu Põldsam

Õppeaine eesmärk on anda tudengile ülevaade Aasia ja Lähis-Ida ühiskondade kultuurilistest tõekspidamistest ja mentaliteedist. Igale teoreetilisele loengule lisandub konkreetsem kaasuse analüüs Aasia, Lähis-Ida või muudel näidetel.

HVKU.10.003 Aasia ja Lähis-Ida tsivilisatsioonid (6 EAP) eng

Õppejõud Märt Läänemets (vastutav), Elo Süld, Anu Põldsam

Kursuse eesmärk on anda põhjalik sissejuhatav ülevaade Aasia ja Lähis-Ida tsivilisatsioonide (Ida-Aasia, Lõuna-Aasia, Kagu-Aasia, Lähis-Ida) põhijoontest üldise regiooniuuringute (area studies) kontekstis.


USUS.08.023 Lähis-Ida kultuurilised ja religioossed juured (6 EAP) eng

Anu Põldsam (vastutav), Amar Annus, Urmas Nõmmik, Elo Süld, Vladimir Sazonov, Helen Haas

Ainekursuse "Lähis-Ida kultuurilised ja religioossed juured" peamine eesmärk on anda tudengitele ülevaade ulatuslikest ajaloolis-kultuurilistest ja religioossetest teguritest, mis on Lähis-Ida ühiskondade kujunemist, nende ülesehitust ja iseloomu antiikajast alates mõjutanud. Ühtlasi on kursuse eesmärgiks näidata ka seda, mil moel ja mil määral sõltuvad religioosne ning ilmalik võim kultuurikontekstist, kus need tekivad ning tutvustada neid ajaloolis-kultuurilisi kontekste lähemalt ka tudengitele. Laiahaardeline ajalooline ja geopoliitiline lähenemine teemale võimaldab mõista religiooni rolli ja dünaamikat tänapäevastes Lähis-Ida ühiskondades ning nende ajaloolis-kultuurilisi eripärsid.


Täpsemat infot õppeainete kohta leiate ÕIS2-ist ja vastutavatelt õppejõududelt.